คลังเก็บผู้เขียน: humanitiesrmu

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติและส่งผลงานวิชาการนำเสนอ

กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ