ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 มกราคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
2.หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน 360 องศา เพื่อความสำเร็จขององค์การยุคใหม่
วันที่ 27-28 เมษายน 2560
3.หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร
รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 ม่ีนาคม 2560
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
4.หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและนักพูดอย่างมืออาชีพ
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
5.หลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560
6.หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
7.หลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและการพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่
วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560

When: มกราคม 2560-สิงหาคม 2560

Where: ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Contact: งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 053-9428745

Permalink: http://www.uniserv.cmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร