ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีโครงการจัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่รวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

When: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Where: ณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Contact: สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โทร.02-4326101-5 ต่อ 1220

Permalink: http://e-journal.rpu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร