ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแปลและการล่าม

ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ศูนย์การแปลและล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันจัดทำวารสารการแปลและการล่าม (Journal of Translation and Interpretation-Thailand/JTIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้และผลการศึกษาการค้นคว้า วิจัย วิชาการ ทฤษฎิและแนวความคิดในศาสตร์ของการแปลและการล่าม ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการจัดการออกวารสารฉบับที่ 1 และ 2 ในปี พ.ศ.2559 โดยวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เสร็จสิ้นและเผยแพร่ในปี 2559 แล้ว และฉบับที่ 2 กำลังดำเนินการ

When: ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี 2559

Where: ณ ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Contact: ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Permalink: http://www.la.mahidol.ac.th/ticla ,ticlamu2015@gmail.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร