ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ:geoinfotech 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิตนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

When: ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

Where: ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

Contact: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ โทร 02-561-4504-5 ต่อ 421,422

Permalink: http://geoinfotech.gistda.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร