วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา:พันธกิจทางสังคมและการเมือง (The 4th National and International Conference 2016:Education Reform:Socio-Political Commitment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและทรัพยากรมนุษย์ของมวลมนุษยชาติต่อไป

When: วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น.

Where: ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

Contact: บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โทร 043-246-536-8 ต่อ 403 หรือ 097-3038383

Permalink: http://www.grad.cas.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร