คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 (The 12th International Conference on Humanities and Social Sciences” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการในด้านงานวิจัย โดยเป็นเวทีให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันการศึกษา ทุกหน่วยงานตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระต่อสาธารณชน

When: ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

Where: ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact: นางสาวขวัญนคร สอนหมั่นหรือนางสาวอัมพร รักหนองแซง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-202861 ต่อ 1102

Permalink: http://hs.kku.ac.th/ichuso

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร