ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
1.การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
2.การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3.การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

When: ส่งผลงานภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

Where: ณ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Contact: นางสาวกัญญารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา โทรศัพท์ 02-2412841, 02-2415125

Permalink: http://www.ncswt.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร