กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรม ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ 1)การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2)ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม และ 3)การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

When: ตั้งแต่บัดนี้่จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

Where: ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Contact: สถาบันวัฒนธรรมศึกษา โทร.02-2470013 ต่อ 1308

Permalink: http://www.culture.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร