ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการปะดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จึงได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

When: ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

Where: ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Contact: กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 459,569

Permalink: http://www.nrct.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร