สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2

When: ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 4 มีนาคม 2559

Where: ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Contact: กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

Permalink: http://www.nrms.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร