คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2016

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับปีที่ 11 เล่ม 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีโครงการจัดทำวารสาร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4: ปริมณฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดการสัมมนาเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2559

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับกลุ่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

เครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2559

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการประสานง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์