มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อการจัดงานประชุมวิชาการ “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ

When: ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม- 1 เมษายน 2559

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Contact: สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.034-261053

Permalink: http://www.rdi.npru.ac.th/conference8

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร