ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จะจัดโครงกร “อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบ สบาย เป็นธรรมชาติ

When: ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558

Where: ณ World peace Valley อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Contact: ศักดิ์ศรี สุวรรณเรืองศรี โทร.088-0026168

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร