สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” รุ่น 3

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดจัดหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” (Research & Innovation Executive Programme) รุ่น 3

When: ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2558

Where: ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

Contact: นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-6400461 ต่อ 110

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร