สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2559

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในหัวข้อเรื่อง “พระสงฆ์สาวกศาสดา” เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

When: ส่งผลงานภายในวันศุกร์ที่ 18 กนยายน 2558

Where: ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

Contact: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-3560466-70 ต่อ 3002,3013,3026

Permalink: http://www.royin.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร