คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015”

When: ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558

Where: ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: คุณนิศารัตน์ หรือ คุณวรรณวิสาข์ โทร.02-7273477-79

Permalink: http://www.hrd.nida.ac.th/hromd2015/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร