มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชการระดับนานาชาติ “Gender Equity & Cross Culture”

ในโอกาสเฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “Gender Equity & Cross Culture” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันในระดับนานาชาติ

When: ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Contact: สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานวิจัย งานจัดการผลผลิตการวิจัย โทร 055-968640

Permalink: http://conference.nu.ac.th/social

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร