ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ประเทศไทย

When: ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

Where: ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Contact: งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา โทร 0-7370-9030 ต่อ 1104,088-7884486

Permalink: http://rms.pnu.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร