คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualification Register:TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรฉบับปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 3”

When: ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2558

Where: ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Contact: สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-160-1441 หรือ 02-160-1438 ต่อ 14-26 อาจารย์รัชศักดิ์ สารนอก ผู้ประสานงาน

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร