คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
– สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
– สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
– สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
– สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา (นอกเวลาราชการ)
– สาขาวิชาสถิติการศึกษา
– สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

When: เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-8 พฤษภาคม 2558

Where: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contact: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา โทรศัพท์ 02-218-2565-97 ต่อ 599

Permalink: http://www.grad.chula.ac.th เมนูการศึกษา

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร