คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมกับความท้าทายทางภาษาและการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน”

When: ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558

Where: ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Contact: สำนักงานเลขานุการคณะ โทรศัพท์ 02-7273139

Permalink: http://artslc.nida.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร