แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเภทการคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดให้จัดสอบคัดเลือกในวันที่ 18 เมษายน 2558 แจ้งไปแล้วนั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอน กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 เพื่อความเหมาะสมเรียบร้อย จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

When: จากเดิมวันทีี 18 เมษายน 2558 เปลี่ยนเป็น 21 เมษายน 2558

Where: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: สำสักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.307

Permalink: http://www.rmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร