คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาไทยศึกษา สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม และ สาขาวิชาปรัชญา
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา

When: ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

Where: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Contact: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร 0-3810-2327

Permalink: http://www.huso.buu.ac.th หรือ http://www.facebook.com/BUU.Huso

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร