ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แห่งประเทศไทย (The Organization of English Teachers in Thailand) ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Post Thailand TESOL: English Language Education in Asia เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัยด้านการเรียนการสอนและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการสอนและการทำวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจ

When: ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

Where: ณ ห้องประชุม 1-3 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ หรือ ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน โทร.089-026-6692

Permalink: http://www.huso.kku.ac.th/postthaitesol2015

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร