เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีมติให้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการ งานวิจัยและนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

When: ระหว่างวันที่ี 20-22 พฤษภาคม 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Contact: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม research_rmu@hotmail.com โทร 319,320

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร