มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการบริหารจัดการในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

When: ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

Contact: ศูนย์บริการวิจัย โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 633,528,632

Permalink: http://www.dpu.ac.th/conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร