คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D.Program in Management) ประจำปีการศึกษา 2557

When: ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

Where: มหาวิทยาลัยบูรพา

Contact: สำนักงานคณบดี โทรศัพท์ 0 3810 2371,0 3810 2397

Permalink: http://www.bbs.buu.ac.th/phd

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร