มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในระดับสากล” และการนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน “มสธ. วัจัย ประจำปี 2558” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที่ให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

When: วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวาลา 09.00-16.00 น.

Where: ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Contact: ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.02-504-7588-9

Permalink: http://ird.stou.ac.th/stouconference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร