คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ข้าราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ และกลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ) และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มเรียนในเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

When: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557

Where: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณหารลาดกระบัง

Contact: งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.02-723-4936-40

Permalink: http://www.it.kmitl.ac.th/admissions

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร