คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10” (The 10th International Conference on Humanities and Social Sciences) เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านงานวิจัย โดยเป็นเวทีให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสถาบันการศึกษา ทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระต่อสาธารณชน

When: ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557

Where: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202319 หรือ 043-202861 ต่อ 3129

Permalink: http://www.huso.kku.ac.th/ichuso

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร