มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ขยายเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเกิดการกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

When: ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

Where: ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

Contact: ศูนย์วิจัย โทร 0-2954-7300-29 ต่อ 187,152,128,446

Permalink: http://www.dpu.ac.th/dpuwuhanconference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน, ข่าวประชุมวิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร