สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติสำหรับเชื่อมโยงองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัย

When: ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557

Where: ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Contact: กองประเมินและจัดการความรู้การวิจัย โทร 0 2561 2445 ต่อ 459,568 โทรสาร 0 2579 0109,0 2579 0455

Permalink: http://www.researchexpo.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร