คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท แบบทั่วไปและแบบวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคามเปิดรับสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท แบบทั่วไปและแบบวิชาชีพครู 5 สาขาวิชาดังนี้
1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
4.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
5.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

When: รับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2557

Where: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 043-725438 คณะครุศาสตร์ 043-713206,043-725438

Permalink: http://gs.rmu.ac.th/ , http://edurmu.org/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร