ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MSSRC) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Mekong Region and ASEAN in Transition: People and Transborder Issue” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลจากงานวิจัยและงานวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของภูมิภาคแม่โขงและอาเซียนในบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

When: ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557

Where: ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Contact: ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, กิตติยา พรหมพา E-mail:mekongcentre@gmail.com, mssrc_ubu@yahoo.com Tel:+66 45 353706,353725

Permalink: http://www.la.ubu.ac.th/mekong_conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร