ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 (Green ICT Masterclass:GIM3) อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม-15 สิงหาคม 2557 (อบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00-16.30 น. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2557
2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 (Green for Executives:G4X3 อบรมระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม-12 กันยายน 2557 (อบรมทุกวันศุกร์) เวลา 09.00-16.30 น. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2557

Where: ณ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเดนมาร์กและสวีเดน

Contact: สถาบันวิทยาการ สวทช. โทร 02-6425001 ต่อ 213-215 (ปานทิพย์ ศิลาอ่อน)

Permalink: http://www.NSTDAacademy.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร