คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ Multicultural Education and Special Education International Conference 2014 : Cultural Sensitivity in Educational Practices Toward the 21st Century ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมวิชาการในวาระครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษและด้านการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมจากทั่วโลก ได้มีโอกาสแบ่งปันองค์ความรู้จากการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชากร

When: ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

Where: ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Contact: สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์หน่วยวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 053-944274 โทรสาร 053-221283

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร