ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป เรื่อง “เปิดโลกกว้าง ทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป”

เครื่อข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป เรื่อง “เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯ การนำเสนอผลงานทางวิชาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการประชุมสามัญประจำปี ของสมาชิกเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

When: ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557

Where: ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (Miracle Grand Convention Hotel) กรุงเทพฯ

Contact: หน่วยประสานงานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มจธ. โทรศัพท์ 02-4708782-4 โทรสาร 02-4708782

Permalink: http://gened.kmutt.ac.th/ge_conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร