เชิญส่งผลงานวิจัยเพืื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world”

When: วันที่ 11-12 กันยายน 2557

Where: ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

Contact: กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทรศััพท์ 02-561-2445 ต่อ 511 (ชนิดา/ภรรทรทร) โทรสาร 02-561-3721 E-mail: nrctrpcd@hotmail.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร