ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 18 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ วิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทำกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,900 บาท

When: ระหว่างวันจันทร์ที่ 19-วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

Where: ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Contact: คุณเกศินี เกิดถาวร โทรศัพท์ 044-223105 มอถือ 089-8449220 โทรสาร 044-223104 E-mail:tace@sut.ac.th

Permalink: http://www.tace.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร