เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1

สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พัฒนางาน พัฒนาสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษารวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ

When: ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557

Where: ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

Contact: ฝ่ายเครือข่าย ปขมท.โทร.097-931-4059, 089-555-6661

Permalink: http://www.insti-research.com

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร