มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ (e-learning)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตคอร์สแวร์ (Courseware) และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งได้ดำเนินการผลิตคอร์สแวร์ (Courseware) จำนวนมากเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย http://www.thaicyberu.go.th และมีความประสงค์จะเผยแพร่คอร์สแวร์ (Courseware) ดังกล่าว ให้แพร่หลายในการจัดการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต ในการนี้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านยื่นเสนอโครงการเพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัยของสำนักงานโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

When: ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557

Where: สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

Contact: สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (คุณจุฑามาศ วิรุฬห์ชีว) โทร.0-2610-5231-36 โทรสาร.0-2354-5476

Permalink: http://www.thaicyberu.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร