ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก,ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย,คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต,National University of Laos และ Asian Forum on Business Education มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 (1st International Conference on Security Studies) เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติต่อไป ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

When: วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557

Where: ณ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Contact: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 08-4545-9754 อีเมลล์:polsci.association.kasetsart@gmail.com, http://www.facebook.com/ICSS.PSAKU

Permalink: http://www.facebook.com/ICSS.PSAKU

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร