วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่อง “ชุมชนท้องถิ่น:พลังแห่งการปฏิรูปประเทศไทย (Local Communities:Power of Thailand’s National Reform)”

When: ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557

Where: ณ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-3124 โทรสาร 0-4320-3875,0-4320-3133

Permalink: http://conference.kku.ac.th/colapm/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร