คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง:กินอยู่ ร้อง รำ ธรรม เพลง”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษย-สังคมศาสตร์ราชภัฏอุบลครั้งที่ 2 หัวข้อ “วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง: กินอยู่ ร้อง รำ ธรรม เพลง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไปได้มีเวทีทางวิชาการให้ได้แสดงผลงานและสร้างความกล้าหาญทางวิชาการ และเป็นการเผยแพร่ ต่อยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

When: วันที่ 8 สิงหาคม 2557

Where: ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Contact: สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.0-4535-2000 ต่อ 1500,2065 โทรสาร.0-4535-2078

Permalink: http://www.human.ubru.ac.th/symposium2014/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร