สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2557

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ัในการบริหารจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

When: ประจำปีงบประมาณ 2557

Where: สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Contact: สำนักพัฒนาและัถ่ายทอดความรู้ โทร.0 2141 4597 และ 0 2141 4608 โทรสาร 0 2143 9594-5 e-mail:training@gistda.or.th

Permalink: http://www.gistda.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร