มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Dhonburi Rajabhat University Journal) ดำเนินการปรับเข้าสู่มาตรฐาน TCI ในวารสารสาขา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการกำหนดออกวารสารคือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เ้พื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์และบทวิจารณ์หนังสือ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

When: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Where: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Contact: โครงการจัดทำวารสารวิชาการ โทร.0-2472-1254,0-2890-1801 ต่อ 6041 โทรสาร. 0-2890-2290

Permalink: http://arc.dru.ac.th/e-journal

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร