ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรเงินรางวัล ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตามที่คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัีดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด คือ จัดสรรเงินรางวัลให้แ่ก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีน้ำหนักการจัดสรรไม่เท่ากันซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้เ้งินรางวัล จำนวน 192 คน ส่วนกลุ่มที่นอกเหนือจากที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด คือ ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา่ที่ปฏิบัติราชการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติมให้ คนละ 830 บาท และกองคลังได้โอนเงินเข้าบัญชีทุกกลุ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

Contact: สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร.212,422

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร