ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ “ท้าวฮุ่งท้าวเจือง” ภาษาและวรรณกรรมของคนอาเซียน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ท้าวฮุ่งท้าวเจือง:ภาษาและวรรณกรรมของคนอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.อนุรักษ์และส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่นไทย พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย วรรณคดีไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านวรรณกรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 4.เพื่อเป็นการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สาขาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

When: ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.00 น.

Where: ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาคาร 1

Contact: สาขาวิชาภาษาไทย ดร.สุรชัย ชินบุตร/โทร 089-0592199

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร