สำนัีกส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ จัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ

สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2557 ตามโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จำนวน 3 รุ่น

When: ระหว่าง 26 พฤษภาคม 2557- 1 สิงหาคม 2557

Where: ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Contact: สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กลุ่มการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โทร/โทรสาร 0 2651 6783,0 2651 6936

Permalink: http://www.oppo.opp.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร